Information om drönare - Nya regler

2019-01-05

Utdrag från Transportstyrelsens webbplats:

Nya regler för drönare den 1 februari 2018
I år börjar nya regler för dig som flyger drönare att gälla. Den största förändringen är att reglerna även kommer gälla för dig som flyger privat, samt att tillståndskravet från Transportstyrelsen för drönare upp till 7 kilo kommer försvinna.

De största skillnaderna mot dagens regelverk är:
• Samtliga drönare som väger under 150 kilo kommer omfattas av reglerna. Det kommer alltså inte längre spela någon roll ifall syftet med flygningen är privat eller kommersiell.
• Drönare som används för speciella verksamheter – militär, tull, polis, sök- och räddning, brandbekämpning, kustbevakning och haveriutredningar – är undantagna från reglerna. För dessa verksamheter gäller istället särskilda villkor.
• Kravet på tillstånd från Transportstyrelsen för drönare som väger under 7 kilo och som flygs inom synhåll tas bort.

Det här blir också nytt:
• Den maximala flyghöjden för de allra flesta drönare är 120 meter över mark i okontrollerad luft.
• Drönare under 7 kilo (som flyger i max 90 km/h), får flyga i en flygplats kontrollzon utan tillstånd från flygtrafikenheten, om du flyger 5 kilometer från start- landningsbanan och upp till 10m (militär flygplats) eller 50m (civil flygplats) över mark.
• Har du tänkt flyga närmre än 1 kilometer från en helikopterflygplats måste du ta kontakt med berörd helikopterflygplats
• Alla drönare ska ha en märkning med kontaktuppgifter till ägaren.
• Flygning inomhus omfattas inte av reglerna.
• Förenklade krav vid flygning i mörker – endast krav på belysning.
• Förenklat tillstånd för drönare som väger 7 – 25 kg och som flygs inom synhåll.
• Möjlighet för modellflygklubbar (föreningar) att fortsätta flyga enligt egna stadgar, efter godkännande av Transportstyrelsen.
• Nya typer av tillståndskategorier för speciella typer av flygningar, som till exempel flygning utom synhåll och på hög höjd.
• Tidsbegränsningen på de flesta tillstånden tas bort.
• Ändringar i minimiseparation.

Reglerna publiceras den 20 dec 2017 och börjar gälla 1 februari 2018. (TSFS 2017:110)